De Algemene Voorwaarden


Hieronder onze algemene voorwaarden van moderne Kunst Super AaartNL en schilderijen-veiling.nl

Algemene voorwaarden AaartNL / schilderijen-veiling.nl
Kvk Oost Nederland nr.: 8067643

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van AaartNL worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door AaartNL ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle informatie op deze site is onder voorbehoud. Opgegeven maten op onze site zijn indien geleverd met lijst de lijstmaat en kunnen afwijken. Kleuren wijken altijd af! Het is onmogelijk de kleuren digitaal correct weer te geven. Afbeeldingen van de producten zijn slechts illustratief. AaartNL is niet verplicht tot het verkopen van de op deze site getoonde producten. Het is mogelijk dat een product niet beschikbaar is.
2.2 Alle aanbiedingen van AaartNL zijn vrijblijvend en AaartNL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AaartNL. AaartNL is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt AaartNL dit mee binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling.
2.4 Binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling is het mogelijk uw aankoop zonder opgaaf van redenen te retourneren. Aankopen op schilderijen-veiling.nl zijn hiervan nadrukkelijk uitgesloten, aankopen op de schilderijen veilingsite zijn definitief.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW of vallen onder de Marge regeling (voor ondernemers geen BTW te vorderen) en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Voorgaande prijzen komen met het publiceren van nieuwe prijzen te vervallen. Bij afhalen van producten kunnen persoonlijke en van de prijslijst afwijkende afspraken worden gemaakt.
3.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van AaartNL.
3.4 Bij afhalen van producten is alleen contante betaling mogelijk.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is AaartNL gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Verzending van producten
4.1 Indien u laat toezenden, controleer dan de zending op beschadigingen voordat u hem in ontvangst neemt. Door deze in ontvangst name, accepteert u de toegezonden producten van AaartNL en kan er hierop later niet meer terug gekomen worden.
4.2 Het versturen geschiedt uitdrukkelijk voor rekening en risico van de koper.
4.3. Verzending geschied binnen 24 uur nadat een betaling bij ons is bijgeschreven, afhalen na overleg.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft AaartNL de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat of als de vertraging. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.3 De aansprakelijkheid van AaartNL is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling/overeenkomst en kan alleen in geval van grove nalatigheid van AaartNL worden geclaimd.
5.4 De door Aaartnl afgegeven Certificaten van echtheid zijn alleen bestemd voor de directe aankoper bij AaartNL en vervallen indien het werk door de aankoper (klant) doorverkocht is. Het op het certificaat vermelde galerie bedrag is slechts een indicatie en wij staan garant voor het bedarg wat de aankoper  voor dit werk als aankoopbedrag betaald heeft.
5.5 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en AaartNL, dan wel tussen AaartNL en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en AaartNL, is AaartNL niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van AaartNL.

Artikel 6. Eigendom
6.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan AaartNL verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.
6.2 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door AaartNL geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AaartNL ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat AaartNL gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan AaartNL kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen
8.1 Wanneer door AaartNL gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat AaartNL deze Voorwaarden soepel toepast.
8.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met AaartNL in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AaartNL vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
8.3 AaartNL is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Aanvullende Moderne Schilderijen Veiling Voorwaarden:

Veilingvoorwaarden

AaartNL Moderne Schilderijen Veilingvoorwaarden

Aaartnl.nl en/of schilderijen-veiling.nl deelt hierbij mee aan allen die aan deze online 24/7 moderne schilderijen veiling deelnemen, dat de veiling wordt gehouden onder de volgende voorwaarden en dat iedereen die aan de moderne online schilderijen veiling van www.schilderijen-veiling.nl en/of AaartNL.nl deelneemt daardoor nadrukkelijk te kennen geeft dat hij/zij de voorwaarden volledig zonder enige uitzondering aanvaardt:

Artikel 1.
De verkoop geschiedt per iDeal / bankbetaling voor verzenden en/of contant bij afhalen en zonder opgeld (wel eventueel extra verzendkosten zie hiervoor ons menu: "hoe werkt het") en dient binnen 7 dagen na afloop van de veilingtijd afgehandeld te zijn. Met aan u de keuze: Of afhalen na afspraak, of tijdens de bekende openingstijden (klik hier) . Verzenden per PostNL en/of DHL. Kosten hiervoor zijn afhankelijk van de afmetingen en het land van verzenden. Ook kan er per koerier geleverd worden (0,35 per kilometer af Laren (Gelderland) visa versa) of afhalen in Laren (Gemeente Lochem) Het risico van alle zendingen is nadrukkelijk voor de koper.

Artikel 2.
Alle schilderijen en veiling kavels worden nadrukkelijk verkocht in de toestand waarin het veilingstuk zich op dat ogenblik van toewijzing bevindt. Alle kavels zijn vooraf te bezichtigen.

Artikel 3.
Omschrijvingen op de website en alle inlichtingen schriftelijk of mondeling gegeven, worden geacht naar beste kennis en weten te zijn gedaan en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal of onttrekking aan de plichten van de koper om de schilderijen tot zich te nemen en te betalen. Aaartnl.nl / schilderijen-veiling.nl staat garant voor de goede conditie van de veilingstukken.  Elk eventueel bekend gebrek wordt vermeld bij het kavelstuk.

Artikel 4.
Onder elke schilderij veilingstuk staan de inzet en biedingen. Rechts van het veilingstuk staan de Galerieprijs genoemd. Dit zijn richtprijzen en dient bieders tot richtlijn.

Artikel 5.
Bieders op onze kavels zijn bekend met onze veiling business rules:
Indien er de laatste 5 minuten voor sluiting van de veiling een bod uitgebracht gaat worden wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd. Bij nieuwe biedingen herhaalt dit proces zich.

Artikel 6.
Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte schilderijen voor rekening en risico van de koper en is elke reclame uitgesloten. De schilderijen dienen uiterlijk 7 dagen na de sluitingsdatum te worden betaald en afgenomen. Indien er meer dan 3 schilderijen door eenzelfde bieder onbetaald zijn gebleven stopt automatisch de mogelijkheid om te bieden totdat de betalingen bij ons bijgeschreven zijn waarna het bieden automatisch weer mogelijk is. U ontvangt hiervan een auto email.
Nieuw aangemaakte accounts kunnen eerst maximaal op 5 veilingstukken bieden totdat er een kavel gewonnen is en hiervan de betaling heeft plaats gevonden. Daarna vervalt deze blokkering definitief.

Artikel 7.
Een bieder is verplicht om het schilderij waar hij of zij op heeft gebodenen en de hoogste bieder is bij afloop van de veiling datum en tijd ook af te nemen in de staat waarin het verkeert. Retour is niet mogelijk voor veilingkavels. Bij weigering van afname af niet tijdige betaling zal Aaartnl.nl / schilderijen-veiling.nl een gerechtelijke deurwaarder inschakelen, de buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de nalatige koper met een minumim van 125,- euro. Als tijdige betaling uitblijft, is de klant vanaf de veiling afloop datum een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand. Bij de eerste aanmaning wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 8.
De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich dus niet op een opdracht van derden beroepen.

Artikel 9.
De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de veilingvoorwaarden.

Artikel 10.
Wanneer buiten de schuld van Aaartnl.nl / schilderijen-veiling.nl door een technische storing de website van veiling gedurende de laatste 24 uur van de veiling niet of nauwelijks bereikbaar is, dan behoudt Aaartnl.nl / schilderijen-veiling zich het recht voor om de veiling(en) met 48 uur te verlengen.

Artikel 11.
Aaartnl.nl / schilderijen veiling.nl houd zich het recht voor van Gunning. Nadat het hoogste bod is bepaald, dus zodra de veilingtijd is verstreken, heeft de verkoper te allen tijden het recht om de veiling niet te gunnen. Als de verkoper verklaart dat hij niet gunt, gaat de verkoop niet door. De koper hoeft dan geen enkele kosten te betalen.

Artikel 12.
Aaartnl.nl / schilderijen veiling.nl is gerechtigd elk account, zonder uitzonderingen, te blokeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 13.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, kavels en overeenkomsten waarop deze Aaartnl.nl / schilderijen veiling.nl Veilingvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.